цахим код: 3476050 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-09-21 15:17 үзсэн: 51
5-р микрийн Сүмийн уулзварын 2 талд авто зам сэтлээд засахгүй орхисноос машин эвдрээд байна. ...
5-р микрийн Сүмийн уулзварын 2 талд авто зам сэтлээд засахгүй орхисноос машин эвдрээд байна. Яаралтай авто замуудад сэтэлсэн хэсгүүдийг нөхөж засмаар байна.