цахим код: 2694691 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-10-14 16:57 үзсэн: 50
5-р микрийн Сүмийн уулзварын 2 талд авто зам сэтлээд засахгүй орхисноос машин эвдрээд байна. ...
5-р микрийн Сүмийн уулзварын 2 талд авто зам сэтлээд засахгүй орхисноос машин эвдрээд байна. Яаралтай авто замуудад сэтэлсэн хэсгүүдийг нөхөж засмаар байна.